åndelig omsorg anne elsebeth overgaard

Forside > Lærebog > Anmeldelse

Anne Elsebet Overgaard: Åndelig omsorg - en lærebog - Kari Martinsen, Katie Eriksson og Joyce Travelbee i nyt lys

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Kobenhavn, 164 sider, pris kr. 149,00

Ved Birgit Bidstrup Jørgensen, sygeplejelærer, cand. cur.


Åndelig omsorg er at møde mennesker i deres eksistens, i dyb nød eller i glæden, skriver Anne Elsebet Overgaard. Denne bog handler om åndelig omsorg i sygeplejen. Kari Martinsen, norsk sygeplejeforsker, er inspireret af den danske filosof og teolog K.E. Løgstrup. Kari Martinsen er medlem af 'Sygeplejersken's videnskabelige panel.


Åndelig omsorg - en lærebog har en særlig tilblivelseshistorie. Forfatteren vil af mange være kendt for sin mangeårige indsats inden for undervisning om åndelig omsorg i sygeplejen.


Bogen er hendes specialeafhandling til mastergraden ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Som masterafhandling er den særpræget ved at være udformet som lærebog for sygepleje-studerende.


Anledningen til det er, at åndelig omsorg fremhæves som et centralt område i Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen nr. 232 af 30. marts 2001, så sygeplejestuderende fremover skal undervises om emnet. Ambitionen er altså at præstere et videnskabeligt arbejde, der samtidig kan være grundlæggende indføring i emnet.


Nyskabende islæt

Bogen falder i tre dele. Den indledende del indeholder betragtninger over åndelig omsorg i et pluralistisk samfund, perspektiveret til sygeplejen. Åndelig omsorg bestemmes som at hjælpe patienten i hans arbejde med eksistentielle spørgsmål med udgangspunkt i hans eget livssyn.


Især denne del af bogen indeholder det videnskabelige arbejde. De tre forfatteres tænkning om åndelig omsorg præsenteres dels parallelt i deres egen-forståelse, dels i dybden i en kritisk analyse af det grundlag, de bygger på hos henholdsvis K.E. Løgstrup, Søren Kierkegaard og Viktor Frankl, og ikke mindst i en kritisk analyse af de tre teorier op imod hinanden, som stiller skarpt på forskelle, ligheder, svagheder og styrker.


Denne vinkel på stoffet er et originalt og nyskabende islæt i litteraturen om åndelig omsorg. Derved nås i en stringent fremstilling en dybde i gennemgangen, der med stærkt sygeplejefagligt fokus giver læseren nye aspekter på sygeplejefaget og mulighed for at stille kritiske spørgsmal ved sygeplejepraksis og -tænkning om åndelig omsorg. Interessant er blandt andet diskussionen af, hvilken betydning det har, at Katie Erikssons kilde til Kierkegaards tanker ikke er hans færdige og udgivne værker, men hans dagbøger.


Gode eksempler

Bogens 2. del følger op på de sygeplejeteoretiske indspil til åndelig omsorg ved at tænke denne ind i sygeplejepraksis omkring den fænomenologiske samtale, mødet med det lidende menneske, og at hjælpe patienten til at finde mening og sammenhæng. Bogen afsluttes med et kapitel, hvor teori om livshistoriens betydning for mennesket og dens betydning i åndelig omsorg gennemgås og diskuteres.


Selv om de sygeplejeteoretiske tekster, der analyseres, kan være vanskeligt tilgængelige for mange sygeplejestuderende, er gennemgangen af dem i bogen sprogligt og indholdsmæssigt let at fø1ge. Gennem alle afsnit gives let tilgængelige eksempler, og der er henvisninger til litteratur for de, der ønsker yderligere fordybelse i emnerne. De mange krydsreferencer gør det enkelt at følge behandlingen af forskellige emner gennem bogen, som derfor ikke behøver at blive læst forfra.


Forfatteren Iægger ikke skjul på sit eget kristne ståsted, men det nuanceres fint i den konstante påpegning af, at åndelig omsorg aldrig må gives ud fra hjælperens standpunkt, men altid med udgangspunkt i patientens livssyn. Det ikke-religiøse i åndelig omsorg, som den fremstilles her, understreges af, at der ikke er medtaget konkrete handlingsanvisninger for sygeplejersker med hensyn til religiøse ritualer.


Fra behandling til pleje

"åndelig omsorg er en lærebog i et fag, som med stor kraft demonstrerer det snart fuldendte paradigmeskifte inden for sygeplejen, vendingen fra behandling til pleje, fra produktion af sundhed til sansning af den syge, fra udeltagende observation til skæbnefællesskab, kort sagt fra videnskab til visdom", skriver Svend Bjerg i sit forord.


Jeg har læst bogen fra mit perspektiv som underviser på området i sygeplejerskeuddannelsen. Jeg mener, at ambitionen om, at bogen skal fremtræde som lærebog, er lykkedes fint. Den kan læses af sygeplejestuderende både for sin fremstilling af sygeplejeteorierne, der bidrager med nye aspekter, og som orientering om emnet åndelig omsorg i sygeplejen.